Three Phase 19.9kW Solar System $10490 (A)

$ 10,490.00

54 X 370W or 390W Jinko/JA /Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 15kW Fronius Symo Inverter

Three Phase 19.9kW Solar System $10490 (B)

$ 10,490.00

56 X QCells Maxx PERC Mono Half Cells 350W Solar Panels & 15kW Solis/ Goodwe Inverter

Three Phase 19.9kW Solar System $10690

$ 10,690.00

56 X QCells Maxx PERC Mono Half Cells 350W Solar Panels & 15kW Sungrow 3 phase Inverter

Three Phase 19.9kW Solar System $10990

$ 10,990.00

56 X QCells Maxx PERC Mono Half Cells Solar Panels & 15kW Fronius Symo Inverter

Single Phase 6.6kW Solar System $3290

$ 3,290.00

18 X 370w or 390W JA /Jinko/ Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 5kW Growatt/ Solis/ Goodwe Inverter

Three Phase 6.6kW Solar System $3590

$ 3,590.00

18 X370w or 390W Jinko/JA / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 5kW Growatt/ Solis/ Goodwe Inverter

Single Phase 6.6kW Solar System $3690

$ 3,690.00

18 X 370W or 390W JA / Jinko / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 5kW Sungrow SG5K-D Premium Inverter

Three Phase 6.6kW Solar System $3990

$ 3,990.00

18 X 370w or 390W Jinko /JA / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 5kW Sungrow SG5K-D Premium Inverter

Single Phase 6.6kW Solar System $4290 (A)

$ 4,290.00

18 X 370W or 390W JA / Jinko/ Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 5kW Fronius Primo Inverter

Single Phase 6.6kW Solar System $4290 (B)

$ 4,290.00

19 X QCells Maxx PERC Mono Half Cell 350W Solar Panels & 5kW Growatt/ Solis/ Goodwe Inverter

Three Phase 6.6kW Solar System $4590

$ 4,590.00

18 X 370w or 390W JA / Jinko/ Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 5kW Fronius Primo Inverter

Single Phase 10.9kW Solar System $4690

$ 4,690.00

28 X 370w JA/Jinko / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 8kW Growatt/ Solis/ Goodwe Inverter

Three Phase 6.6kW Solar System $4690

$ 4,690.00

19 X 350w QCells Maxx PERC Mono Half Cells Solar Panels & 5kW Sungrow SG5K-D Premium Inverter

Single Phase 6.6kW Solar System $4790

$ 4,790.00

19 X QCell Q.PEAK DUO G6+ PERC Mono Half Cell 350W Solar Panels & 5kW Sungrow SG5K-D Premium Inverter

Single Phase 6.6kW Solar System $4890

$ 4,890.00

19 X QCells Maxx PERC Mono Half Cell 350W Solar Panels & 5kW Fronius Primo Inverter

Three Phase 6.6kW Solar System $5190

$ 5,190.00

19 X 350W QCells Maxx PERC Mono Half Cells Solar Panels & 5kW Fronius Symo Inverter

Single Phase 6.6kW Solar System $5290

$ 5,290.00

19 X QCell Q.PEAK DUO G6+ PERC Mono Half Cell 350W Solar Panels & 5kW Fronius Primo Inverter

Single Phase 10.9kW Solar System $5490

$ 5,490.00

28 X 370w JA/Jinko / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 8kw Sungrow SG8K-D (Premium) Inverter & Sungrow Single Phase Smart Meter

Single Phase 13.3kW Solar System $5690

$ 5,690.00

36 X 370W or 390W Jinko /JA / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Panels & 2x 5kW Growatt/ Solis/ Goodwe Inverter

Single Phase 10.9kW Solar System $5990

$ 5,990.00

30 X QCells Maxx PERC Mono Half Cell 330W - 350W Solar Panels & 8kW Growatt/ Solis/ Goodwe Inverter

Single Phase 10.9kW Solar System $6190

$ 6,190.00

29 X 370W Jinko/ JA / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cell Solar Panels & 8,2 KW Fronius Primo Inverter and Fronius Single Phase Smart Meter

Single Phase 13.3kW Solar System $6290

$ 6,290.00

36 X 370W or 390W Jinko/JA / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 2x 5kW Sungrow SG5K-D (Premium) Inverter

Single Phase 10.9kW Solar System $6490

$ 6,490.00

30 X 350w QCells Maxx PERC Mono Half Cells Solar Panels & 8kw Sungrow SG8K-D (Premium) Inverter

Single Phase 10.9kW Solar System $6790

$ 6,790.00

30 X 350w QCells Maxx PERC Mono Half Cell Solar Panels & 8.2kw Fronius Primo Inverter

Three Phase 13.3kW Solar System $7190

$ 7,190.00

36 X 370w or 390W Jinko/ JA / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 10KW Growatt/ Solis/ Goodwe Inverter

Single Phase 13.3kW Solar System $7290

$ 7,290.00

36 X 370W or 390 W JA/Jinko/ Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 2 X 5kW Fronius Primo Inverter

Three Phase 13.3kW Solar System $7490 (A)

$ 7,490.00

36 X 370W or 390W Jinko/JA / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 10kw Fronius Symo Inverter

Three Phase 13.3kW Solar System $7690 (A)

$ 7,690.00

36 X 370W or 390W Jinko/JA / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 10kW Sungrow Inverter

Three Phase 13.3kW Solar System $7690 (B)

$ 7,690.00

38 X 350W QCells Maxx PERC Mono Half Cells Solar Panels & 10kW Solis/ Goodwe 3 phase inverter

Three Phase 13.3kW Solar System $8190

$ 8,190.00

38 X 350W QCells Maxx PERC Mono Half Cell Solar Panels & 10kW Sungrow SGK-D Premium Inverter

Three Phase 13.3kW Solar System $8690

$ 8,690.00

38 X QCells Maxx PERC Mono Half Cells 350W Solar Panels & 10kw Fronius Symo Inverter

Three Phase 19.9kW Solar System $9490

$ 9,490.00

54 X Jinko/JA / Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 15kW Solis/ Goodwe Inverter

Three Phase 19.9kW Solar System $9990

$ 9,990.00

54 X 370w or 390W Jinko/JA/Jinko/ Longi/ Seraphim PERC Mono Half Cells Solar Panels & 15kW Sungrow 3 phase inverter

Get a Free Quote Now